Δευ21082017

Ενημέρωση:Παρ, 18 Αυγ 2017 1pm

Ματαίωση διαγωνισμών «Βελτίωση-συντήρηση οδού σύνδεσης ΕΟ Ανατολή – Κατσικάς με την πόλη των Ιωαννίνων» και «Προστασία οδού και αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Γρεβενήτι προς Λίμνες Πηγών Αώου»

Ανακοινώνουμε την ματαίωση του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, των παρακάτω έργων, λόγω αλλαγής ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σχετικά με τη χρήση διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)., σύμφωνα με τον  Ν. 4482/17 άρθρο 37 με τον οποίο τροποποιείται  η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/16 και την  αριθμ. 83-1-/4098/02-08-2017 ΚΥΑ.

Α) «Βελτίωση-συντήρηση οδού σύνδεσης ΕΟ Ανατολή – Κατσικάς με την πόλη των Ιωαννίνων», με προϋπολογισμό 100.000,00 €

Β)  «Προστασία οδού και αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Γρεβενήτι προς Λίμνες Πηγών Αώου», με προϋπολογισμό 80.000,00 €