Τρι17072018

Ενημέρωση:Παρ, 13 Ιουλ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για τη «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης – Φάση Α’»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την επιλογή Ανάδοχου, στον οποίο θα ανατεθεί η μίσθωση ανυψωτικών τροχοφόρων μηχανημάτων (γερανών) με τους χειριστές τους, για τις ανάγκες του έργου αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης, στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης – Φάση Α’».

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Δείτε το link για τη σελιδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από όπου μπορείτε να κατεβάσετε το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού εδώ.