Δευ15102018

Ενημέρωση:Δευ, 15 Οκτ 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΥΣ», µε προϋπολογισµό 40.000,00 ΕΥΡΩ

Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, διενεργεί συνοπτικό διαγωνισµό (άρθρο117 του ν. 4412/16)για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΥΣ», µε προϋπολογισµό 40.000,00 ΕΥΡΩ. ο έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οδοποιίας µε προϋπολογισµό 32.152,82 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι η 21η Νοεµβρίου2017, ηµέρα ρίτη ώρα 10:00΄π.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου125 του Ν. 4412/16.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Οικονομική Προσφορά: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Δ/νση τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων , Πλ. Πύρρου 1, Τ.Κ.45221 Ιωάννινα (γρ. 311) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 16-11-2017.

Τεύχη Δημοπράτησης: Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, διατίθενται μέχρι 17-11-2017 στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 – 452 21 – Ιωάννινα στο τηλ.: 2651087319, 26510 87333 Fax: 2651087441, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Βασιλική Μαντζίλα & Αργύρης Νάκος
Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη είναι αναρτημένα στην διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr (προκηρύξεις).

  • Ο αριθμ. διακήρυξης που θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στην εγγυητική συμμετοχής είναι: 98384/10801 (ΑΔΑ: ΩΘ457Λ9-202), ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 15.2 της διακήρυξης
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο ΤΕΥΔ στο σημείο Μέρος ΙV: Κριτήρια Επιλογής,
    Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 6.Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, θα πρέπει να συμπληρωθεί, σύμφωνα με το 22.Γ της Διακήρυξης του έργου.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.