Δευ15102018

Ενημέρωση:Δευ, 15 Οκτ 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για ανάδοχο με αντικείμενο «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», ύψους 1.499.860,60 ευρώ, με Φ.Π.Α.

Ανοικτός (Διεθνής) Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, υπό Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 50170, για τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο με έναν Ανάδοχο, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ύψους 1.209.565,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (1.499.860,60 ευρώ, με Φ.Π.Α.), και με αντικείμενο «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου»

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ