Δευ15102018

Ενημέρωση:Δευ, 15 Οκτ 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ακύρωση διαγωνισμού «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (Προμήθεια – Εγκατάσταση)»

Ανακαλείται, σύμφωνα με το διατακτικό Απόφασης του 6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.), η υπό Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 46029 Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας για την εκτέλεση του υποέργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (Προμήθεια – Εγκατάσταση)», του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά» και ακυρώνεται ο σχετικός διαγωνισμός.

Βρείτε την απόφαση ακύρωσης εδώ.