Τετ26092018

Ενημέρωση:Τετ, 26 Σεπ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού & ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», προεκτιμώμενης αμοιβής: 457.645,01 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ», ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ:  457.645,01 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Μαΐου 2018,ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Μαΐου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00πμ.

Βρείτε τη διακήρυξη εδώ.