Δευ18022019

Ενημέρωση:Δευ, 18 Φεβ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση πρόσληψής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 3 ΠΕ Κτηνιάτρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ΠΕ Κτηνιάτρων και συγκεκριμένα: δύο (2) Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, καθώς και ενός (1) Κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών και Αιγοπροβάτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017»] να γίνει στο κατάστημα της Περιφέρειας Ηπείρου και στα καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Ηπείρου, Διοικητήριο, Πλ. Πύρρου 1, Τ.Κ. 45221 - Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Γεωργάκη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 26510-87236).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη, 31/ 05/2018 και τελειώνει το Σάββατο, 09/ 06/2018.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

 

Βρείτε τα έγγραφα της προκήρυξης εδώ.