Δευ18022019

Ενημέρωση:Δευ, 18 Φεβ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση –βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας Οδού – Αγία Κυριακή – Ιερός Χώρος Σουλίου», με συνολικό προϋπολογισμό 3.500.000,00 ΕΥΡΩ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: του έργου: «Αποκατάσταση –βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας Οδού – Αγία Κυριακή – Ιερός Χώρος Σουλίου», με συνολικό προϋπολογισμό 3.500.000,00 ΕΥΡΩ, με CPV: 45233120-6 «Εργα οδοποιίας», και κωδικός NUTS: EL542.

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Ιουνίου 2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3η Ιουλίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.