Κυρ24032019

Ενημέρωση:Παρ, 22 Μαρ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός «Γεωλογική αναγνώριση δύο ερευνητικών γεωτρήσεων στο Τ.Δ. Καλλιθέας του Δήμου Σουλίου», με προϋπολογισμό 30.000,00 ΕΥΡΩ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 του Ν.4412/2016)για την ανάθεση του έργου: «Γεωλογική αναγνώριση δύο ερευνητικών γεωτρήσεων στο Τ.Δ. Καλλιθέας του Δήμου Σουλίου», με συνολικό προϋπολογισμό 30.000,00 ΕΥΡΩ, (με ΦΠΑ) , με CPV: 45255500-4 -“Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης” και κωδικός NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: Γεωλόγων ή Μεταλλειολόγων Μηχανικών (εξειδικευμένες εργασίες γεωτρήσεων ) και οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων με έδρα το Νομό Θεσπρωτίας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα Γεωλόγων ή Μεταλλειολόγων Μηχανικών (εξειδικευμένες εργασίες γεωτρήσεων) με προϋπολογισμό 24.173,60 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Οικονομική Προσφορά: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Δ/νση τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου , Πλ. Πύρρου 1, Τ.Κ.45221 Ιωάννινα (γρ. 357) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 19-07-2018.

  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο ΤΕΥΔ (ΝΕΟ ενημερωμένο με νέα νομοθεσία).

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.