Τρι23072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γουλά – Δαφνούλα- Δρίσκος», με προϋπολογισμό 110.000,00 ΕΥΡΩ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γουλά – Δαφνούλα- Δρίσκος», με συνολικό προϋπολογισμό 110.000,00 ΕΥΡΩ, με CPV: 45233141-9 «Εργασίες Συντήρησης οδών», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 88.357,41 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η Αυγούστου 2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29η Αυγούστου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.