Τρι23072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Εργασίες πιστοποίησης και συντήρησης στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 88.500,00 ΕΥΡΩ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: : : «Εργασίες πιστοποίησης και συντήρησης στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 88.500,00 ΕΥΡΩ, με CPV: 50710000-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου», και κωδικός NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 71.323,92 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η Αυγούστου 2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3η Σεπτεμβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.