Τρι23072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ», με προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ, με CPV: 45212314-0 «Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 79.147,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων με προϋπολογισμό 58.556,26 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 23.457,24 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Στις 24-08-2018 προστέθηκε το έντυπο του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ που εκ παραδρομής δεν συμπεριλαμβανόταν στα έντυπα της διακήρυξης. Βρείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.