Δευ17062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου», με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ, με CPV: 45212361-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 120.954,56 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.