Τρι20082019

Ενημέρωση:Τρι, 20 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός: "Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος", προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Ανακοινώνεται ότι την 12η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανά κιλό, σε ΕΥΡΩ, μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού, για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού), ποσότητας περίπου 250.000 Kgr, με μέγιστη τιμή, ανά κιλό, 0,24 €, προϋπολογισμού 60.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του υποέργου «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου» του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019».

Βρείτε τα σχετικά έντυπα εδώ.

Βρείτε συνημμένα μια ανακοίνωση - διόρθωση σφάλματος εδώ.