Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση ακρόβαθρων έδρασης γέφυρας μπέλευ στη διαδρομή Μέτσοβο – Ανήλιο (περιοχή Παναγιά)», με προϋπολογισμό 122.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση ακρόβαθρων έδρασης γέφυρας μπέλευ στη διαδρομή Μέτσοβο – Ανήλιο (περιοχή Παναγιά)», με προϋπολογισμό 122.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση ακρόβαθρων έδρασης γέφυρας μπέλευ στη διαδρομή Μέτσοβο – Ανήλιο (περιοχή Παναγιά)», με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00€, με CPV: 45221111-3«Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες, και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 98.018,93€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Οκτωβρίου 2018, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Βρείτε συμπληρωματικά στοιχεία (κατασκευαστικά σχέδια) εδώ.