Τρι20082019

Ενημέρωση:Τρι, 20 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», με προϋπολογισμό 150.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΡΤΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ», με προϋπολογισμό 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΡΤΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ», με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00€, με CPV: 45233141-9 «Εργασίες συντήρησης οδών», και κωδικός NUTS: EL541.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 120.914,40€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Οκτωβρίου 2018, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.