Τρι18062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου» με προϋπολογισμό 1.271.571,74 € (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», με προϋπολογισμό δαπάνης 1.025.461,08 € και συνολικό προϋπολογισμό έργου: (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 1.271.571,74 €.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και καταληκτική ημερομηνία και ώρα η 08/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.