Τρι18062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου στον αερολιμένα «ΠΥΡΡΟΣ» Ιωαννίνων από την εθνική οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης», με προϋπολογισμό 174.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου στον αερολιμένα «ΠΥΡΡΟΣ» Ιωαννίνων από την εθνική οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης», με προϋπολογισμό 174.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου στον αερολιμένα «ΠΥΡΡΟΣ» Ιωαννίνων από την εθνική οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης», με συνολικό προϋπολογισμό 174.000,00€, με CPV: 45233125-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 56.923,44€ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 83.038,22€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2018, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2η Νοεμβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.