Σαβ23032019

Ενημέρωση:Παρ, 22 Μαρ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός διαγωνισμός «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ», με προϋπολογισμό 25.700.000,00 ΕΥΡΩ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν. 4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την υλοποίηση του υποέργου α/α 1: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ», με προϋπολογισμό 25.700.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ), με CPV: 45233120-6 «Έργα Οδοποιίας» & 45332200-5 «Υδραυλικά Έργα», κωδικός NUTS: EL543 και α/α διαγωνισμού 71245(ΕΣΗΔΗΣ).

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 18.169.420,67 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΥΡΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων με προϋπολογισμό 2.391.129,27 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Νοεμβρίου 2018, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00πμ.

 

Βρείτε τηνν προκήρυξη εδώ.