Τετ14112018

Ενημέρωση:Τρι, 13 Νοε 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία: «Αντιπλημμυρική προστασία αριστερής όχθης Ζαγορίτικου ποταμού στα όρια της Τ.Κ. Μηλιωτάδων», με προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 του Ν.4412/2016)για την ανάθεση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία αριστερής όχθης Ζαγορίτικου ποταμού στα όρια της Τ.Κ. Μηλιωτάδων», με συνολικό προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ, (με ΦΠΑ), με CPV: 45247230-1-«Κατασκευαστικές εργασίες για αντιπλημμυρικά αναχώματα» και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 56.359,60 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Οικονομική Προσφορά: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Δ/νση τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων , Πλ. Πύρρου 1, Τ.Κ.45221 Ιωάννινα (γρ. 311) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 12-11-2018.

  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο ΤΕΥΔ (ΝΕΟ ενημερωμένο με νέα νομοθεσία).

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.