Δευ22072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία: «Αποκατάσταση στέγης παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σερβιανών», με συνολικό προϋπολογισμό 64.000,00 ΕΥΡΩ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 του Ν.4412/2016)για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση στέγης παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σερβιανών», με συνολικό προϋπολογισμό 64.000,00 ΕΥΡΩ, (με ΦΠΑ) , με CPV: 45212300-9 -“Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια” και κωδικός NUTS: EL543.
Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 51.582,28 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 6η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Οικονομική Προσφορά: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Δ/νση τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Πλ. Πύρρου 1, Τ.Κ.45221 Ιωάννινα (γρ. 357) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 03-12-2018.

  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο ΤΕΥΔ (ΝΕΟ ενημερωμένο με νέα νομοθεσία).

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.