Δευ22072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», με προϋπολογισμό 275.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», με συνολικό προϋπολογισμό 275.000,00€, με CPV: : 45233292-2 «Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας», και κωδικός NUTS: EL541.

 Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  με προϋπολογισμό 221.566,89€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η Δεκεμβρίου 2018, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

 Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου 2018, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.