Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση υπ΄αριθ. ΣΜΕ 1/2018 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου τεσσάρων (04) ατόμων

Ανακοίνωση υπ΄αριθ. ΣΜΕ 1/2018 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου τεσσάρων (04) ατόμων για την υλοποίηση των δύο εγκριθέντων έργων (CI-NOVATEC, ERMIS) στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου διασυνοριακού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας:  Greece – Italy (Ελλάδα – Ιταλία) 2014-2020 επισυνάπτεται  ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί με το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης ««22-11-2018» , το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης«19-09-2018» και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με σήμανση έκδοσης «04.10.2016».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας και να την υποβάλουν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανακοίνωση.

 

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την προκήρυξη εδώ.

 

Ενημέρωση 16.01.2019: Δείτε την ανακοίνωση των πινάκων εδώ.