Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πέρδικας και σύνδεσής της με αρχαιολογικό χώρο Δυμόκαστρου», με προϋπολογισμό 470.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πέρδικας και σύνδεσής της με αρχαιολογικό χώρο Δυμόκαστρου», με προϋπολογισμό 470.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πέρδικας και σύνδεσής της με αρχαιολογικό χώρο Δυμόκαστρου», με συνολικό προϋπολογισμό 470.000,00€, με CPV: 45233142-6 «Εργασίες επισκευής οδών», και κωδικός NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 378.304,46€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Ιανουαρίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η Ιανουαρίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.