Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση οδού περιοχής Ράμιας Άρτας (περιοχή Τραντζέικα)», με προϋπολογισμό 124.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση οδού περιοχής Ράμιας Άρτας (περιοχή Τραντζέικα)», με προϋπολογισμό 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 78112) για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση οδού περιοχής Ράμιας Άρτας (περιοχή Τραντζέικα)», με συνολικό προϋπολογισμό 124.000,00€, με CPV: 45233123-7 «Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς», και κωδικός NUTS: EL541
Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 120.914,40€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7η Ιανουαρίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.