Τετ26062019

Ενημέρωση:Τρι, 25 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Βελτίωση κόμβου Ασφάκας στο 16ο χλμ. της Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 725.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση κόμβου Ασφάκας στο 16ο χλμ. της Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 725.000,00€, με CPV: 45233127-5 «Κατασκευαστικές εργασίες για κόμβους τύπου Τ», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 472.724,24€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 109.140,80€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Ιανουαρίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

 Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Ιανουαρίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

 Βρείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.