Κυρ18082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου – Ραφταναίοι - Κτιστάδες», με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου – Ραφταναίοι - Κτιστάδες», με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ) , με CPV: 45233141-9 «Εργασίες Συντήρησης οδών», και κωδικός NUTS: EL543.
Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 120.808,66,88 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2019, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.