Κυρ18082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Μελέτη αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», με προϋπολογισμό 150.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τηνανάθεση της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», με προϋπολογισμό 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00€, με CPV: 71351810-4 «Τοπογραφικές υπηρεσίες», και κωδικός NUTS: EL542.

Η μελέτη περιλαμβάνει την προεκτιμώμενη αμοιβή της κατηγορίας μελέτης:
105.189,49€ για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες τοπογραφίας)

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Φεβρουαρίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.