Κυρ18082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία: «Βελτίωση βατότητας στην οδό Πέρδικα - Λαγομάνδρα», με προϋπολογισμό 74.400,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 Ν. 4412/2016) «Βελτίωση βατότητας στην οδό Πέρδικα - Λαγομάνδρα», με προϋπολογισμό 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση βατότητας στην οδό Πέρδικα - Λαγομάνδρα», με συνολικό προϋπολογισμό 74.400,00€, με CPV: 45233142-6 «Εργασίες επισκευή οδών», και κωδικός NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 51.419,24€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 8.246,18€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (γραφείο 357), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019.

Βρείτε την προκύρηξη εδώ.