Παρ22022019

Ενημέρωση:Τετ, 20 Φεβ 2019 6pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία «Εργασίες στεγανοποίησης Λαογραφικού Μουσείου Βίτσας Ζαγορίου», με προϋπολογισμό 20.000,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 Ν. 4412/2016) «Εργασίες στεγανοποίησης Λαογραφικού Μουσείου Βίτσας Ζαγορίου», με προϋπολογισμό 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και επισκευή οδού προς το κέντρο εξέτασης οδηγών της Περιφέρειας Ηπείρου», με συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00€, με CPV: 45320000-6 «Εργασίες μόνωσης», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 16.095,04€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 26Η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (γραφείο 357), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2019.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.