Κυρ20102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου –Φράξου - Καστανιάς», με προϋπολογισμό 3.430.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου –Φράξου - Καστανιάς», με προϋπολογισμό 3.430.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου –Φράξου - Καστανιάς», με συνολικό προϋπολογισμό 3.430.000,00€, με CPV: 45233123-7 «Κατασκευαστικές εργασίες σε δευτερεύουσες οδούς», και κωδικό NUTS: EL541.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 2.761.305,02€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Μαρτίου 2019, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.