Κυρ18082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», με προϋπολογισμό 850.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», με προϋπολογισμό 850.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», με συνολικό προϋπολογισμό 850.000,00€, με CPV: 45233124-4 «Κατασκευαστικές εργασίες σε κύριες οδικές αρτηρίες» και 45233128-2 «Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους», και κωδικός NUTS: EL541.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 685.337,65€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Μαρτίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.