Κυρ18082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», με προϋπολογισμό 500.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», με προϋπολογισμό 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», με συνολικό προϋπολογισμό 500.000,00€, με CPV: 45233124-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες», και κωδικός NUTS: EL543

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 357.657,71€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) & ΛΙΜΕΝΙΚΑ με προϋπολογισμό 44.781,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Μαρτίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1η Απριλίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.