Κυρ18082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός ανοικτός διαγωνισμός «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2019 προς αποφυγή άμεσων κινδύνων ατυχημάτων(Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 60.000,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 Ν. 4412/2016) «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2019 προς αποφυγή άμεσων κινδύνων ατυχημάτων(Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 60.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2019 προς αποφυγή άμεσων κινδύνων ατυχημάτων(Παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 60.000,00€ (με Φ.Π.Α.), με CPV: 4525900045233142-6 -“Εργασίες επισκευής οδών», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 48.387,10€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 19-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Κατάθεση σφραγισμένων προσφορών στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων (Γρ. 311) της Περιφέρειας Ηπείρου

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.