Τρι21052019

Ενημέρωση:Δευ, 20 Μαϊ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό Ανθοχώρι-Περιστέρι», με συνολικό προϋπολογισμό 74.400,00 ΕΥΡΩ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 του Ν.4412/2016)για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό Ανθοχώρι-Περιστέρι», με συνολικό προϋπολογισμό 74.400,00 ΕΥΡΩ, (με ΦΠΑ) , με CPV: 45247230-1 -“Κατασκευαστικές εργασίες για αντιπλημμυρικά αναχώματα” και κωδικός NUTS: EL543.
Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 45.881,53 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 14.069,37 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 21η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Οικονομική Προσφορά: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Δ/νση τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων , Πλ. Πύρρου 1, Τ.Κ.45221 Ιωάννινα (γρ. 311) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 18-03-2019.

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.