Τρι21052019

Ενημέρωση:Δευ, 20 Μαϊ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία «Αποκατάσταση χώρου περιοχής Ροβελίστας», με προϋπολογισμό 50.000,00€

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 Ν. 4412/2016) «Αποκατάσταση χώρου περιοχής Ροβελίστας», με προϋπολογισμό 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση χώρου περιοχής Ροβελίστας», με συνολικό προϋπολογισμό 50.000,00€, με CPV: 45233142-6 «Εργασίες επισκευής οδών» και κωδικός NUTS: EL541.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 40.273,45€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 19η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (γραφείο 357), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 14 Μαρτίου 2019

 

Βρείτε την ορθή επανάληψη της προκήρυξης εδώ.