Κυρ21072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία «Αποκατάσταση οικίας Μπούση στον Ιστορικό χώρο Σουλίου», με προϋπολογισμό 74.000,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 Ν. 4412/2016) «Αποκατάσταση οικίας Μπούση στον Ιστορικό χώρο Σουλίου», με προϋπολογισμό 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση οικίας Μπούση στον Ιστορικό χώρο Σουλίου», με συνολικό προϋπολογισμό 74.000,00€, με CPV: 45212314-0 «Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία», και κωδικός NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 53.071,32€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 6.545,49€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 9η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (γραφείο 357), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 04 Απριλίου 2019.

Βρείτε την προκήρθξη εδώ.