Κυρ22092019

Ενημέρωση:Παρ, 20 Σεπ 2019 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», με προϋπολογισμό 150.000,00€

15/4/2019: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Προκήρυξης. Βρείτε την ανακοίνωση και τα νέα έγγραφα εδώ.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», με προϋπολογισμό 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 81072

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00€, με CPV: 45215100-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας», και κωδικός NUTS: EL541
Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 120.904,63€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Απριλίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Απριλίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.