Κυρ21072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία «Ανακατασκευή τμήματος του κωδωνοστασίου στην Κλειδωνιά Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 15.000,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 Ν. 4412/2016) «Ανακατασκευή τμήματος του κωδωνοστασίου στην Κλειδωνιά Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή τμήματος του κωδωνοστασίου στην Κλειδωνιά Κόνιτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 15.000,00€, με CPV: 45300000-0«Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 9.089,19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 23η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (γραφείο 357), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 18 Απριλίου 2019.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.