Δευ22072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον κόμβο Κάτω Καλεντίνης της Π.Ε. Άρτας», με προϋπολογισμό 50.000,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 Ν. 4412/2016) «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον κόμβο Κάτω Καλεντίνης της Π.Ε. Άρτας», με προϋπολογισμό 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον κόμβο Κάτω Καλεντίνης της Π.Ε. Άρτας», με συνολικό προϋπολογισμό 50.000,00€, με CPV: 45262522-6 «Εργασίες τοιχοποιίας», και κωδικός NUTS: EL541.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 40.195,70€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (γραφείο 357), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 11 Απριλίου 2019.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.