Δευ22072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανακοίνωση – Διευκρίνηση επί του συνοπτικού διαγωνισμού για το Έργο EX.TOUR

Ανακοίνωση – Διευκρίνηση επί του συνοπτικού διαγωνισμού για το Έργο EX.TOUR

Σύμφωνα με την παρ. 2.4.1 «Γενικοί όροι υποβολής προσφορών» της υπ’αριθμ. 42722/1367/28-03- 2019 διακήρυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, προβολής, προώθησης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του τουρισμού περιπέτειας/τουρισμού extreme sports”στο πλαίσιο του έργου “Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area – EX.TOUR” οι προσφορές υποβάλλονται για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.