Κυρ25082019

Ενημέρωση:Παρ, 23 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός διαγωνισμός: «IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού» προϋπολογισμού 132.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια:

«IR2MA: Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Αγρομετεωρολογικών και Σταθμημετρικών Σταθμών και λοιπού Εξοπλισμού»

Προϋπολογισμός 132.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (106.532,26 € χωρίς Φ.Π.Α.)

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 7/5/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Βρείτε τη διακήρυξη εδώ.

Επισήμανση: Προς διευκόλυνση των διαγωνιζομένων, προστέθηκε το Παράρτημα IV "Πίνακες συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού". Βρείτε το εδώ.