Κυρ25082019

Ενημέρωση:Παρ, 23 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Π. Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 146.012,48 €

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (CPV: 77100000-1).

Προϋπολογισμός: 146.012,48 € (με Φ.Π.Α.)

(Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών)

Α/Α Συστήματος: 73075

1. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17.04.2019, ημέρα Τετάρτη.

2. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 03.05.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

3. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 08.05.2019, ημέρα: Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

4. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από 15-06-2019 έως 15-11-2019 και σε κάθε περίπτωση από την υπογραφή των συμβάσεων έως 15-11-2019.

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.