Κυρ25082019

Ενημέρωση:Παρ, 23 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία "Eγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης επί της ΕΟ Άρτας-γέφυρας Καλογήρου στη διασταύρωση για μουσικό σχολείο Άρτας και επί της ΕΟ Παραμυθιάς Γλυκής", προϋπολογισμού 74.400,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 Ν. 4412/2016) «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης επί της Ε.Ο. Άρτας – γεφ. Καλογήρου στη διασταύρωση για μουσικό σχολείο και επί της Ε.Ο. Παραμυθιάς Γλυκής», με προϋπολογισμό 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης επί της Ε.Ο. Άρτας – γεφ. Καλογήρου στη διασταύρωση για μουσικό σχολείο και επί της Ε.Ο. Παραμυθιάς Γλυκής», με συνολικό προϋπολογισμό 74.400,00€, με CPV 45316212-4 και κωδικός NUTS: EL541.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 59.999,89€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 7η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (γραφείο 357), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 2 Μαΐου 2019.

 

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.