Τετ22052019

Ενημέρωση:Τρι, 21 Μαϊ 2019 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την “Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και λοιπών υπηρεσιών δημοσιότητας για το έργο «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS»”

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τίτλο:

“Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και λοιπών υπηρεσιών δημοσιότητας για το έργο «Earthquake disasters management integrated system – ERMIS»”

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 08/05/2019 και ώρα 13:00

Λήψη αρχείων διακήρυξης