Κυρ25082019

Ενημέρωση:Παρ, 23 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2019, προϋπολογισμού 15.000,00 €

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2019, προϋπολογισμού 15.000,00 € (Δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(18.600,00€ με το Φ.Π.Α.)

16/05/2019: Διευκρίνιση για το Διαγωνισμό προμήθειας αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές) για την Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.