Τρι17092019

Ενημέρωση:Δευ, 16 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία: «Εργασίες διαγράμμισης στην Παραλιακή οδό Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες διαγράμμισης στην Παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 74.400,00€, με CPV: 45233221-4 «Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών», και κωδικός NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 59.558,73€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 23η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (γραφείο 357), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 21 Μαΐου 2019.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.