Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Επανατοποθέτηση – κατασκευή γέφυρας Μικρής Γότιστας – Σιούτσου με Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό», με προϋπολογισμό 520.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 828823

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επανατοποθέτηση – κατασκευή γέφυρας Μικρής Γότιστας – Σιούτσου με Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό», με συνολικό προϋπολογισμό 520.000,00€, με CPV: 45221111-3 «Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες : NUTS: EL543

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 418.343,09€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Ιουνίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7η Ιουνίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.