Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Κουκούλι Ζαγορίου», με προϋπολογισμό 250.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Κουκούλι Ζαγορίου», με προϋπολογισμό 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 82894

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Κουκούλι Ζαγορίου», με συνολικό προϋπολογισμό 250.000,00€, με CPV: 45233124-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες» NUTS: EL543

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 201.529,15€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Ιουνίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14η Ιουνίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.