Τετ17072019

Ενημέρωση:Τετ, 17 Ιουλ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Συνοπτικού διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησις του έργου PALIMPSEST»

Εκ παραδρομής στη διακήρυξη: «Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling, στην παράγραφο «2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» στη σελίδα 26 θα πρέπει να αντικατασταθεί η παράγραφος «Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον Προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο Προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf»

Η ορθή διατύπωση έχει ως εξής:

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την φόρμα του παραρτήματος ΙΙ –  Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς.

Βρείτε την αρχική προκήρυξη εδώ.